Listy serwisowe / List of servicess letters

Przypis
Note
Nr listu ser­wisowego
Ser­vice Let­ter No.
Treść listu ser­wisowego
Ser­vice Let­ter Descrip­tion
Obow­iązu­jący na samolot
Applic­a­bil­ity
* An-2/001/2002
Zmi­ana 1
Rev. 1
Doku­men­tacja opisowo-eksploatacyjna samolotu PZL An-2. 14.00 800×600 Nor­mal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Wszys­tkie samoloty An-2 będące w eksploat­acji.
PZL An-2 Air­plane Descriptive-Operating Doc­u­men­ta­tion. 14.00 800×600 Nor­mal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 All An-2 Air­planes Being Oper­ated.
* An-2/002/2002 Doku­men­tacja opisowo-eksploatacyjna samolotu PZL An-2. 14.00 800×600 Nor­mal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Wszys­tkie samoloty An-2 będące w eksploat­acji.
PZL An-2 Air­plane Descriptive-Operating Doc­u­men­ta­tion. 14.00 800×600 Nor­mal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 All An-2 Air­planes Being Oper­ated.
* An-2/003/2004 Stan aktu­al­iza­cji doku­men­tacji opisowo-eksploatacyjnej samolotu PZL An-2 14.00 800×600 Nor­mal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Wszys­tkie samoloty An-2 będące w eksploat­acji.
PZL An-2 Air­plane Descriptive-Operating Doc­u­men­ta­tion. 14.00 800×600 Nor­mal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 All An-2 Air­planes Being Oper­ated.
  An-2/004/2005 Eksploat­acja pokryć płó­ci­en­nych  wg stanu tech­nicznego. 14.00 800×600 Nor­mal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Wszys­tkie samoloty An-2 będące w eksploat­acji.
Main­te­nance of Fab­ric Skins “on Con­di­tion” 14.00 800×600 Nor­mal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 All An-2 Air­planes Being Oper­ated.
* An-2/005/2006 Stan aktu­al­iza­cji doku­men­tacji opisowo-eksploatacyjnej samolotu PZL An-2 14.00 800×600 Nor­mal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Wszys­tkie samoloty An-2 będące w eksploat­acji
PZL An-2 Air­plane Descriptive/Service Doc­u­men­ta­tion. 14.00 800×600 Nor­mal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 All An-2 Air­planes Being Oper­ated.
* An-2/006/2007 Stan aktu­al­iza­cji doku­men­tacji opisowo-eksploatacyjnej samolotu PZL An-2 14.00 800×600 Nor­mal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Wszys­tkie samoloty An-2 będące w eksploat­acji.
PZL An-2 Air­plane Descriptive/Service Doc­u­men­ta­tion. 14.00 800×600 Nor­mal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 All An-2 Air­planes Being Oper­ated
 * An-2/007/2008 Stan aktu­al­ności doku­men­tacji opisowo-eksploatacyjnej samolotu PZL An-2 14.00 800×600 Nor­mal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Wszys­tkie samoloty An-2 będące w eksploat­acji
PZL An-2 Air­plane Descriptive/Service Doc­u­men­ta­tion. 14.00 800×600 Nor­mal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 All An-2 Air­planes Being Oper­ated.
  An-2/008/2008 Zabu­dowa aku­mu­la­torów żelowych A512/25.0G5 14.00 800×600 Nor­mal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Wszys­tkie samoloty An-2 będące w eksploat­acji.
Instal­la­tion of gel bat­ter­ies A512/25.0G5. 14.00 800×600 Nor­mal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 All An-2 Air­planes Being Oper­ated.
  An-2/009/2008 Real­iza­cja biule­tynów: 03603-E-89; 03656-E– 2002 i 03657-E– 2002 14.00 800×600 Nor­mal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Samolotów An-2 będą­cych w eksploat­acji, wypro­dukowanych przez WSK PZL– Mielec.
Real­iza­tion of 03603-E-89; 03656-E-2002 and 03657-E-2002 bul­letins. AN-2 air­craft pro­duced by WSK PZL–Mielec, dur­ing exploita­tion.
  An-2/010/2009 Zabu­dowa radiostacji ratunkowej (ELT). Samolotów An-2 będą­cych w eksploat­acji, wypro­dukowanych przez WSK PZL– Mielec.
Build­ing of res­cue radio­sta­tion (ELT). 14.00 800×600 Nor­mal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 AN-2 air­craft pro­duced by WSKPZL–Mielec, dur­ing exploita­tion.
  An-2/011/2011 Światła antykolizyjne Samolotów An-2 będą­cych w eksploat­acji, wypro­dukowanych przez WSK PZL– Mielec.
Anti-collision lights AN-2 air­craft pro­duced by WSK PZL–Mielec, dur­ing exploita­tion.
  An-2/012/2011 Kon­trola zas­trza­łów MSZ 410080 (Sz4100-80) mocow­a­nia pod­wozia. Samolotów An-2 będą­cych w eksploat­acji, wypro­dukowanych przez WSK PZL– Mielec.
MSZ 410080 (Sz 410080) struts type deter­mi­na­tion. AN-2 air­craft pro­duced by WSK PZL–Mielec, dur­ing exploita­tion.
   An-2/013/2013 Stosowanie przenośnych gaśnic pokład­owych w samolocie An-2. Samolotów An-2 będą­cych w eksploat­acji, wypro­dukowanych przez WSK PZL– Mielec.
Use of portable on-board fire extin­guish­ers in the An-2 air­plane. An-2 air­craft man­u­fac­tured by WSK PZL-Mielec, dur­ing exploita­tion.
  An-2/014/2015 Wprowadze­nie okresu prze­jś­ciowego w real­iza­cji biule­tynu An-20665-E-2014 Samolotów An-2 będą­cych w eksploat­acji, wypro­dukowanych przez WSK PZL– Mielec i PZL Mielec
Tran­si­tion period in the imple­men­ta­tion of the bul­letin An-20665-E-2014 An-2 air­craft man­u­fac­tured by WSK PZL-Mielec and PZL Mielec, dur­ing exploita­tion.
  An-2/015R2/2017 Stan aktu­al­ności doku­men­tacji opisowo-eksploatacyjnej oraz wykaz ostat­nio wydawanych biule­tynów i listów ser­wisowych na samolot AN-2 Samolotów An-2 wypro­dukowanych w Polsce i uję­tych w Pol­skim Rejestrze Statków Powi­etrznych
Up-to-date nature of the descrip­tion and oper­a­tion doc­u­men­ta­tion and the index of recently issued Newslet­ters and Ser­vice Let­ters for the An-2 plane. The An-2 planes pro­duced in Poland and entered in the Pol­ish Reg­is­ter of Planes

(*) — Utracił ważność / Inac­tive

Kierownik Utrzy­ma­nia Ciągłej zdat­ności do lotu
Head of Air­wor­thi­ness Man­ag­ment

Alek­sander Maziarz
+48 17 773 99 14
+48 77 773 99 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Kodeks etyczny


AIR­BUS DEFENCE & SPACE — PZL Warszawa Okę­cie S.A. — Wydział Usług Lot­niczych w Mielcu dzi­ała zgod­nie z kodek­sem ety­cznym kon­cernu Air­bus „Air­bus Ethics & Com­pli­ance Pro­gramme”.

Certyfikaty

Kontakt

ul. Lotniskowa 33B
Mielec 39-300 - Lotnisko EPML

tel. +48 17 773 99 00
tel. +48 17 773 99 11

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.