Wykaz biuletynów / List of bulletins

BIULE­TYN / BUL­LETIN wer­sja językowa
Lan­guage ver­sion
ilość stron
Pages
LP
It.
numer
No.
doty­czy
Descrip­tion
obow­iązuje na samoloty 
Applic­a­bil­ity
1 K/03.569/87 Ser­wisowy Zabu­dowy pokryć deko­ra­cyjnych i foteli pasażer­s­kich w kabinie pasażer­skiej 1G223-56; 1G223-57 pol­ski 5+2
K/03.569/87
Ser­vice
Instal­la­tion of dec­o­ra­tive pan­els and pas­sen­ger seats in pas­sen­ger cabin Model An-2R,
S/N 1G223-56 & 1G223-57
pol­ish
2 R/03.573/87
Ser­wisowy
(anu­lowany)

Zami­any pod­wozia tyl­nego M4200-0 na Sz4200-0

1G062-01; 1G223-60 pol­ski
rosyjski
ang­iel­ski
13+4
R/03.573/87
Ser­vice
(can­celled)
Replace­ment of M4200-0 tail land­ing gear by Sz4200-0 1G062-01; 1G223-60 Pol­ish
Russ­ian
Eng­lish
3 030601-BU-89
Ser­wisowy
Mon­tażu w kabinie załogi zasłonek do treningu i pilotażu samolotu w lotach wg przyrządów bez widoczności ziemi IFR 1G01-01 pol­ski
rosyjski
7+1
030601-BU-89
Ser­vice
Instal­la­tion of shut­ters in cock­pit for  train­ing and pilot­ing the air­plane dur­ing flights under IFR 1G01-01 Pol­ish
Russ­ian
4 030603-E-89
Ser­wisowy
Resursów tech­nicznych s-tu An-2 za wyjątkiem sil­nika ASz62-IR wraz z jego agre­gatami kom­ple­tu­ją­cymi Wszys­tkie samoloty pol­ski
rosyjski
ang­iel­ski
13+7
030603-E-89
Ser­vice
Ser­vice Life Changes of An-2 Air­plane with­out ASz-62IR Engine and its Acces­sories All air­planes Pol­ish
Russ­ian
Eng­lish
5 030609-BR-89
Ser­wisowy
Zami­any pod­wozia tyl­nego Sz4200-0 i M4200-0 na pod­wozie MSz4200-0 z golenią spawaną i blokadą w położe­niu neu­tral­nym. 1G01-01 do 1G237-60 pol­ski
rosyjski
ang­iel­ski
13+7
030609-BR-89
Ser­vice
Replace­ment of the Sz4200-0 and M4200-0 tail land­ing gear with the MSz4200-0 tail land­ing gear with welded leg and lock­ing in neu­tral posi­tion 1G01-01 to 1G237-60 Pol­ish
Russ­ian
Eng­lish
6 030612-BR-90
Ser­wisowy
Zabu­dowy kli­matyza­cji kabiny załogi 1G01-01 do 1G237-60 pol­ski 57+21
030612-BR-90
Ser­vice
Instal­la­tion of air con­di­tion­ing sys­tem in cock­pit 1G01-01 to 1G237-60 Pol­ish
7 030613-BR-90
Ser­wisowy
Dopra­cow­a­nia i prz­eróbki samolotów An-2T (wer­sja trans­portowa); An-2TP(wersja transportowo-pasażerska) na An-2R (wer­sja rol­nicza). 1G01-01 do 1G238-01 pol­ski
rosyjski
79
Lacko f draw­ings
030613-BR-90
Ser­vice
Con­ver­sion and Mod­i­fi­ca­tion of the An-2T (cargo trans­port con­fig­u­ra­tion) &
An-2TP (cargo/passenger trans­port) to An-2R (agri­cul­tural ver­sion).
1G01-01 to 1G238-01 Pol­ish
Russ­ian
8 030614-BR-90
Ser­wisowy
Zabu­dowy poje­dynczego luku zasy­powego MSz0101-400 i zbiornika chemikaliów OSz7661-950 1G01-01 do 1G233-60
(oprócz 1G232-55)
pol­ski
rosyjski
14
Lacko f draw­ings
030614-BR-90
Ser­vice
Instal­la­tion of Sin­gle Dwg. No. MSz0101-400 Hop­per Fill­ing Door and Dwg. No. OSz7661-950 Hop­per 1G01-01 to 1G233-60
(except for 1G232-55)
Pol­ish
Russ­ian
9 030618-BI-90 Infor­ma­cji o wydanych biule­ty­nach na samoloty An-2 w lat­ach 1989   pol­ski
rosyjski
ang­iel­ski
4
030618-BI-90 Infor­ma­tion on Bul­letins for An-2 Air­plane, issued in 1989   Pol­ish
Russ­ian
Eng­lish
10 030619-BU-90
Ser­wisowy
Zabu­dowy radiostacji KX 165 COMM/NAV i wskaźnika KI 206VOR/LOC/GS S-ty An-2 na których zamon­towane są dwie radiostacje VHF pol­ski
rosyjski
ang­iel­ski
12+33
030619-BU-90
Ser­vice
Instal­la­tion of KX 165 VHF COMM/NAV trans­ceiver and KI 206VOR/LOC/GS indi­ca­tor An-2 Air­planes which are equipped with two VHF trans­ceivers Pol­ish
Russ­ian
Eng­lish
11 030624-BU-90
Ser­wisowy
Zabu­dowy transpon­dera KT 79.   pol­ski
rosyjski
ang­iel­ski
7+18
030624-BU-90
Ser­vice
Instal­la­tion of KT 79 transpon­der   Pol­ish
Russ­ian
Eng­lish
12 030625-BU-90
Ser­wisowy
Zabu­dowy radiostacji KX 165, transpon­dera KT 76A, nada­jnika ratunkowego
ELT 10
1G237-31 pol­ski
ang­iel­ski
15+15
030625-BU-90
Ser­vice
Instal­la­tion of KX 165 VHF COMM trans­ceiver NAV receiver, KT76A transpon­der
ELT 10 emer­gency loca­tor trans­mit­ter
1G237-31 Pol­ish
Eng­lish
13 030627-BE-90
Ser­wisowy
Pomi­aru i lik­widacji drgań zespołu napę­dowego (śmigła) samolotu An-2. 1G237-31 pol­ski
rosyjski
ang­iel­ski
5
030627-BE-90
Ser­vice
Mea­sure­ment and elim­i­na­tion of the An-2 air­craft power plant (pro­peller) vibra­tions 1G237-31 Pol­ish
Russ­ian
Eng­lish
14 030628-E-90
Ser­wisowy
Zmi­any treści punktu 2.2 w biule­tynie 030603-E-89 1G01-01 s-ty pro­dukcji PRL pol­ski
rosyjski
ang­iel­ski
5+1
030628-E-90
Ser­vice
Changed it. 2.2 of the bul­letin No. 030603-E-90 1G01-01 Air­planes made in  Poland Pol­ish
Russ­ian
Eng­lish
15 030637-BE-91
Ser­wisowy
Uzu­pełnie­nie Instrukcji Obsługi Tech­nicznej s-tu An-2 z silnikiemASz62 IR część I wydanie 1966 i 1988 w j. pol­skim i w j. ang­iel­skim   pol­ski
ang­iel­ski
3
030637-BE-91
Ser­vice
Sup­ple­ment to Ser­vice and Main­te­nance Instruc­tion for An-2 air­craft pow­ered by ASz62 IR engine, Part one, Issue 1966 and 1988, in Pol­ish and Eng­lish   Pol­ish
Eng­lish
16 030641-BK-91
Ser­wisowy
Zabu­dowy lamp antykolizyjnych MSŁ-3 na s-tach An-2 wszys­t­kich wer­sji 1G01-01 do 1G240-60 pol­ski
rosyjski
ang­iel­ski
10+5
030641-BK-91
Ser­vice
Instal­la­tion of anti­col­li­sion lights MSŁ-3 on all types of An-2 air­planes 1G01-01 to 1G240-60 Pol­ish
Russ­ian
Eng­lish
17 030642-K-91
Ser­wisowy
Zabu­dowy pod­wójnego układu sterowa­nia hamul­cami kół 1G01-01 pol­ski
rosyjski
14+11
030642-K-91
Ser­vice
Instal­la­tion of dou­ble con­trol sys­tem of wheels brakes 1G01-01 Pol­ish
Russ­ian
18 030643-K-91
Ser­wisowy
Zabu­dowy pasów bez­pieczeństwa do foteli w kabinie załogi 1G01-01 pol­ski
rosyjski
ang­iel­ski
6+4
030643-K-91
Ser­vice
Instal­la­tion of iner­tial safety belts in the pilots cabin (cock­pit). 1G01-01 Pol­ish
Russ­ian
Eng­lish
19 030645-BI-93 Infor­ma­cji o wydanych biule­ty­nach An-2 w lat­ach 19911992.   pol­ski
rosyjski
ang­iel­ski
4
030645-BI-93 Infor­ma­tion on bul­letins issued for the An-2 with in 19911992   Pol­ish
Russ­ian
Eng­lish
20 030652-I-95
Ser­wisowy
Zas­tosowa­nia aparatury agrolot­niczej rys. Sz7628-600 na samolotach wer­sji rol­niczej An-2. Wszys­tkie s-ty An-2 pol­ski,
ang­iel­ski
10
030652-I-95
Ser­vice
Intro­duc­tion of Dwg. No. Sz7628-600 Agri­cul­tural Aer­ial
Appli­ca­tion Sys­tem on An-2 in Agri­cul­tural Con­fig­u­ra­tion
All An-2 air­craft Pol­ish,
Eng­lish
21 030653-E-95
Ser­wisowy
Uzu­pełnie­nie biule­tynu Nr 030603-E-89. Zmi­ana punktu 2.6 w/w biule­tynu. Eksploat­acja pokryć płó­ci­en­nych wg stanu tech­nicznego Wszys­tkie s-ty An-2

pol­ski,
ang­iel­ski

Ogranic­zony zastą­pi­ony biule­tynem
030657-E-2002

030653-E-95
Ser­vice
Sup­ple­ment to the bul­letin No. 030603-E-89. Revised para. 2.6 of the above bul­letin enabling the oper­a­tion of fab­ric skin on tech­ni­cal con­di­tion All An-2 air­craft Pol­ish,
Eng­lish
22 030654-I-98 Infor­ma­cji o wydanych biule­ty­nach w lat­ach 19931997 Wszys­tkie s-ty An-2 pol­ski,
ang­iel­ski
3
030654-I-98 Infor­ma­tion on bul­letins issued for the An-2 with in 19931997 All An-2 air­craft Pol­ish,
Eng­lish
23 030655-E-99
Ser­wisowy
Eksploat­acji samolotów An-2 wg stanu tech­nicznego. Wszys­tkie s-ty An-2 pol­ski,
ang­iel­ski
Ogranic­zony zastą­pi­ony biule­tynem
030656-E-2002
030655-E-99
Ser­vice
Oper­a­tion of An-2 Air­craft „ON CON­DI­TION”. All An-2 air­craft Pol­ish,
Eng­lish
24 030656-E-2002
Ser­wisowy
Eksploat­acji samolotów An-2 wg stanu tech­nicznego Wszys­tkie s-ty An-2   7+200
030656-E-2002
Ser­vice
Oper­a­tion of An-2 Air­craft „ON CON­DI­TION”. All An-2 air­craft Pol­ish,
Eng­lish
25 030657-E-2002
Ser­wisowy
(anu­lowany)
Uzu­pełnie­nie biule­tynu Nr 030603-E-89. Zmi­ana pkt. 2.6 w/w biule­tynu umożli­wia­jąca eksploat­ację pokryć płó­ci­en­nych wg stanu tech­nicznego Wszys­tkie s-ty An-2 pol­ski,
ang­iel­ski
26
030657-E-2002
Ser­vice
(can­celled)
Sup­ple­ment to the Bul­letin No. 030603-E-89. Revised para. 2.6 of the above Bul­letin enabling the oper­a­tion of fab­ric skin on tech­ni­cal con­di­tion All An-2 air­craft Pol­ish,
Eng­lish
26 Dyrek­tywa Zdat­ności
SP-00202004-A
Zabez­pieczenia s-tu przed startem z zamon­towanymi blokadami sterów i lotek oraz z pokrow­cem dajnika ciśnienia dynam­icznego Wszys­tkie s-ty An-2 pol­ski,
ang­iel­ski
1
AD
SP-00202004-A
Air­craft take-off pre­ven­tion with fixed aileron and wing high-lift device clamps and air­speed tube cover All An-2 air­craft Pol­ish,
Eng­lish
27 03658-E-2005
Ser­wisowy
Pro­ce­dury wdraża­nia samolotów An-2 eksploa­towanych w lot­nictwie wojskowym do eksploat­acji w lot­nictwie cywilnym. Wszys­tkie s-ty An-2 pol­ski,
ang­iel­ski
4
030658-E-2005
Ser­vice
Pro­ce­dure for Imple­men­ta­tion of An-2 Air­planes Oper­ated in Mil­i­tary Avi­a­tion into Oper­a­tion in Civil Avi­a­tion All An-2 air­craft Pol­ish,
Eng­lish
28 03659-E-2005
Ser­wisowy
Dopuszczenia płynu hydraulicznego ORLEN OIL H-515 pro­dukcji ORLEN OIL Sp. z o.o. do eksploat­acji w samolotach An-2 Wszys­tkie s-ty An-2 pol­ski,
ang­iel­ski
6
030659-E-2005
Ser­vice
Approval of ORLEN OIL H-515 hydraulic fluid pro­duced by ORLENOIL Sp. z o.o. for oper­a­tion in An-2 air­planes All An-2 air­craft Pol­ish,
Eng­lish
29 An-2660-E– 2010
Ser­wisowy
Zabu­dowy:
-  radiostacji KX 165A COM/NAV/GS i wskaźnika KI 206
-  transpon­dera KT 76A z wysokoś­ciomierzem kodu­ją­cym ACK A30
-  bloku radio naw­iga­cyjnego GNS-430 ze wskaźnikiem GI-106A,
-  storm­scopa WX-500
-  audio pan­elu GMA340
-  wysokoś­ciomierza typ: 5934PAD3-186
1G229-51 pol­ski,
ang­iel­ski
10+11
An-2660-E-2010
Ser­vice
Instal­la­tion:
KX 165A COM/NAV/GS trans­ceiver cou­pled with KI 206 indi­ca­tor
KT 76A transpon­der cou­pled with ACK A30 encod­ing altime­ter
GNS 430 trans­ceiver cou­pled with GI 106A indi­ca­tor
WX-500 storm­scope
GMA-340 audio panel 5934PAD3-186 altime­ter
1G229-51 Pol­ish,
Eng­lish
30 An-2661-E-2010
Ser­wisowy
Zabu­dowy na kolek­torze wylotu spalin przedłuże­nia wydechu firmy
Tabal nr rys 01.1000.00.
Wszys­tkie s-ty An–2 wypro­dukowany przez WSK PZL Mielec pol­ski,
ang­iel­ski
4+1
An-2661-E-2010
Ser­vice
Instal­la­tion of flue pipe to the manifold’s exhaust exten­sion
01.1000.00 Tabal No scratches
All An-2 air­craft man­u­fac­tured in WSK PZL Mielec Pol­ish,
Eng­lish
31 An-2662-E-2010
Ser­wisowy
Zwięk­sze­nie wielkości resursu między naprawami Wszys­tkie s-ty An–2 wypro­dukowany przez WSK PZL Mielec pol­ski,
ang­iel­ski
9
An-2662-E-2010
Ser­vice
Exten­sion of Time Between Over­haul for air­frame All An-2 air­craft man­u­fac­tured in WSK PZL Mielec Pol­ish,
Eng­lish
32 AN-20663-E-2014 Eksploat­acji prze­wodów gumowych po upły­wie resursu tech­nicznego  Wszys­tkie s-ty An–2 wypro­dukowany przez WSK PZL Mielec pol­ski,
ang­iel­ski
6
Rub­ber hoses– ser­vice life lim­its All An-2 air­craft man­u­fac­tured in WSK PZL Mielec Pol­ish,
Eng­lish
33 AN-20665-E-2014  Zmi­ana resursu tech­nicznego pokryć płó­ci­en­nych i ich eksploat­acja po upły­wie resursu, wg stanu tech­nicznego Wszys­tkie s-ty An–2 wypro­dukowany przez WSK PZL Mielec pol­ski,
ang­iel­ski
6+2

Ser­vice life change of fab­ric skins  and oper­at­ing after period limit

All An-2 air­craft man­u­fac­tured in WSK PZL Mielec Pol­ish,
Eng­lish


AIR­BUS DEFENCE & SPACE
PZL „Warszawa-Okęcie” S. A.
Wydział Usług Lot­niczych w Mielcu

Skry­tka pocz­towa 51
39–300 Mielec — Lot­nisko EPML

Tel: +48 17 773 99 00
Fax: +48 17 773 99 11
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kodeks etyczny


AIR­BUS DEFENCE & SPACE — PZL Warszawa Okę­cie S.A. — Wydział Usług Lot­niczych w Mielcu dzi­ała zgod­nie z kodek­sem ety­cznym kon­cernu Air­bus „Air­bus Ethics & Com­pli­ance Pro­gramme”.

Certyfikaty

Kontakt

ul. Lotniskowa 33B
Mielec 39-300 - Lotnisko EPML

tel. +48 17 773 99 00
tel. +48 17 773 99 11

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.