Historia

W roku 1972 w ramach struk­tury Pol­s­kich Zakładów Lot­niczych (PZL) „Warszawa Okę­cie” powołano Zakład Usług Agrolot­niczych.

Okres lat 1972–1986 był „zło­tym wiekiem” dla usług agrolot­niczych w Polsce ze szczytem przy­pada­ją­cym na rok 1980 - w tam­tych sezonach PGR-y (Państ­wowe Gospo­darstwa Rolne) kon­trak­towały śred­nio 150 samolotów przy gwaran­towanym min­i­mum nalotu na jeden samolot wynoszą­cym 360 godzin.

W okre­sie od 1976 do 1980 roku obszar objęty zab­ie­gami rol­niczymi przekraczał 2 mln hek­tarów rocznie. W tym okre­sie zatrud­nie­nie wzrosło z 240 osób (60 pilotów i 86 mechaników) w roku 1972 do 805 osób (266 pilotów i 298 mechaników) w roku 1986.

W roku 1986 Rząd Pol­ski obciął dotacje dla rol­nictwa i to w prak­tyce oznaczało koniec usług agrolot­niczych w Polsce. W efek­cie w roku 1991 zakon­trak­towany został tylko jeden AN-2 przez jedno z owych wiel­kich gospo­darstw rol­nych zwanych PGR-ami.

W roku 1984 ZUA przeszkolił pier­wszych pilotów w zakre­sie tech­nik i tech­nologii gaszenia pożarów. W tym samym roku w Polsce rozpoczęto wdrażanie pro­gramu zwal­cza­nia pożarów leśnych przy pomocy samolotów. Pier­wsze bazy prze­ci­w­pożarowe zor­ga­ni­zowano w Gozd­nicy, Szczecinie i Warsza­wie. Ilość baz zwięk­szała się z każdym rok­iem.

W roku 1994 baza usług agrolot­niczych w Mielcu została ustanowiona główną siedz­ibą Zakładu Usług Agrolot­niczych w Mielcu w struk­turze PZL „Warszawa-Okęcie”.

W ciągu 35 lat naszej dzi­ałal­ności na rynku pra­cow­al­iśmy w ponad 20 kra­jach, na przykład w Por­tu­galii, Hisz­panii, Iranie, Sudanie, Etiopii, Egip­cie, Tunezji, Algierii, Ery­trei, Mali, Nigerii, Libii, Ara­bii Saudyjskiej, Chile i innych.

W rezulta­cie wylatal­iśmy ponad 1.800.000 godzin, w tym:

  • 1 mln 700 tys. godzin w lotach agrolot­niczych — opryski i opy­lanie LV, ULV
  • 150 tys. godzin w lotach prze­ci­w­pożarowych
  • 23 tys. godzin w mis­jach human­i­tarnych pod aus­pic­jami ONZ.

Ilość wyla­tanych godzin sys­tem­aty­cznie rośnie.

W dniu 18 maja 2000 roku zakupil­iśmy nowy teren (1 ha 59 ar 35 m2) na lot­nisku w Mielcu wraz z budynkami, które zaadap­towal­iśmy na biura i plac pod nowy hangar.

W dniu 6 grud­nia 2000 roku otrzy­mal­iśmy poz­wole­nie na budowę nowego hangaru i w dniu 21 lipca 2001 roku pod­czas wyjaz­dowej sesji Zarządu miała miejsce ofic­jalna uroczys­tość przekaza­nia nam nowego hangaru o powierzchni 1080 m2.

W dniu 28 sierp­nia 2001 roku europe­jskie kon­sor­cjum EADS CASA zakupiło 51% akcji PZL „Warszawa-Okęcie” S.A. i w ten sposób wes­zliśmy w struk­tury najwięk­szej europe­jskiej firmy lot­niczej.

W dniu 6 czer­wca 2001 otwarta została nasza stacja paliw lot­niczych TOTAL FINA i zatankowany został pier­wszy samolot PZL-104 Wilga.

W dniu 31 października 2002 roku nasz Ośrodek Szkole­nia Lot­niczego EADS PZL „Warszawa-Okęcie” S.A. Zakład Usług Agrolot­niczych uzyskał Specy­fikację Szkole­niową TRTO (Type Rat­ing Train­ing Organ­i­sa­tion) nadaną przez Inspek­torat Per­son­elu Lot­niczego przy Urzędzie Lot­nictwa Cywilnego RP. Cer­ty­fikat dla naszego Ośrodka Szkole­niowego doty­czy pilotów pol­s­kich i obcokra­jow­ców oraz szkole­nia na tere­nie Pol­ski i poza jej grani­cami.

Kodeks etyczny


AIR­BUS DEFENCE & SPACE — PZL Warszawa Okę­cie S.A. — Wydział Usług Lot­niczych w Mielcu dzi­ała zgod­nie z kodek­sem ety­cznym kon­cernu Air­bus „Air­bus Ethics & Com­pli­ance Pro­gramme”.

Certyfikaty

Kontakt

ul. Lotniskowa 33B
Mielec 39-300 - Lotnisko EPML

tel. +48 17 773 99 00
tel. +48 17 773 99 11

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.