Perspektywy

Od 28 sierp­nia 2001 roku więk­szoś­ciowym udziałowcem”PZL Warszawa-Okęcie” S.A. Zakład Usług Agrolot­niczych w Mielcu jest najwięk­szy europe­jski kon­cern lot­niczy EADS (Euro­pean Aero­nau­tics Defence and Space).

Wejś­cie kap­i­tałowe inwest­ora to duża szansa dla roz­woju obec­nego Wydzi­ału Usług Lot­niczych w Mielcu (dawniej ZUA), to szansa pod­niesienia poziomu orga­ni­za­cyjnego, tech­no­log­icznego i tech­nicznego Spółki, to także pozyskanie znacznych środ­ków na inwest­y­cje.

Zmi­any pole­gają na reor­ga­ni­za­cji świad­c­zonych usług, mod­ern­iza­cji funkcjonowa­nia dzi­ałów oraz usprawnie­niu całej orga­ni­za­cji. Wdrażane nowe tech­nolo­gie poz­wolą na pod­niesie­nie poziomu tech­nicznego ofer­owanych usług.

Pod­jęte dzi­ała­nia mają na celu sprostanie ros­ną­cym wyma­gan­iom Klien­tów oraz zag­waran­towa­niu wysok­iej jakości usług.

Kodeks etyczny


AIR­BUS DEFENCE & SPACE — PZL Warszawa Okę­cie S.A. — Wydział Usług Lot­niczych w Mielcu dzi­ała zgod­nie z kodek­sem ety­cznym kon­cernu Air­bus „Air­bus Ethics & Com­pli­ance Pro­gramme”.

Certyfikaty

Kontakt

ul. Lotniskowa 33B
Mielec 39-300 - Lotnisko EPML

tel. +48 17 773 99 00
tel. +48 17 773 99 11

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.