Polityka prywatności

  1. Strona zua.com.pl korzysta z plików „cook­ies” (tzw. „ciasteczek”) w celu opty­mal­iza­cji korzys­ta­nia ze strony, oraz gro­madzenia infor­ma­cji doty­czą­cych statystyk. Korzys­tanie z ser­wisu oznacza akcep­tację poli­tyki cook­ies.
  2. Pod­czas korzys­ta­nia ze strony mogą Państwo być poproszeni o podanie niek­tórych danych osobowych i kon­tak­towych (imię, nazwisko, nazwa firmy, numer tele­fonu, adres e-mail).
  3. Wszys­tkie dane osobowe wprowadzane pod­czas korzys­ta­nia ze strony podle­gają ochronie pry­wat­ności.
  4. Infor­ma­cje wpisy­wane w for­mu­la­rzu kon­tak­towym służą wyłącznie do kon­taktu z Państ­wem w celu właś­ci­wej obsługi zgłoszeń.
  5. Dane będące w posi­ada­niu AIR­BUS DEFENCE&SPACE EADS PZL „Warszawa-Okęcie” S.A. — Wydział Usług Lot­niczych w Mielcu nie będą udostęp­ni­ane innym pod­miotom.
  6. Podawanie powyższych infor­ma­cji nie jest konieczne do korzys­ta­nia z wit­ryny, jed­nak jest wyma­gane w celu skon­tak­towa­nia się poprzez for­mu­larz umieszc­zony na stronie.
  7. Każdy Klient, który wypełnił for­mu­larz ma zapewniony dostęp do doty­czą­cych go danych osobowych w celu ich wery­fikacji, mody­fikacji lub też usunię­cia.
  8. AIR­BUS DEFENCE&SPACE EADS PZL „Warszawa-Okęcie” S.A. — Wydział Usług Lot­niczych w Mielcu zas­trzega sobie możli­wość zmi­any poli­tyki pry­wat­ności powyższej strony inter­ne­towej.

Kodeks etyczny


AIR­BUS DEFENCE & SPACE — PZL Warszawa Okę­cie S.A. — Wydział Usług Lot­niczych w Mielcu dzi­ała zgod­nie z kodek­sem ety­cznym kon­cernu Air­bus „Air­bus Ethics & Com­pli­ance Pro­gramme”.

Certyfikaty

Kontakt

ul. Lotniskowa 33B
Mielec 39-300 - Lotnisko EPML

tel. +48 17 773 99 00
tel. +48 17 773 99 11

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.