1.1.2. Stworzenie prototypowej linii technologicznej wiązek elektrycznych dla przemysłu lotniczego i kosmicznego

 poniedziałek, 15 lutego 2016

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 poddziałania 1.1.2 prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej PZL „Warszawa-Okęcie” S.A. aplikuje o dofinansowanie  projektu pt.: „Stworzenie prototypowej linii technologicznej wiązek elektrycznych dla przemysłu lotniczego i kosmicznego”.

W związku z powyższym chcielibyśmy zaprosić wszystkie zainteresowane instytucje i przedsiębiorstwa do złożenia oferty na usługę w zakresie jak w załączniku:

Oferta powinna zawierać:
- cenę
- warunki zapłaty
- czas realizacji
- termin ważności oferty

Zakres prac w danym zakresie:
Kadra B+R Podwykonawcy realizująca zadania w projekcie (max. 3 osoby) wraz z wykształceniem i doświadczeniem zaw.
Zasoby techniczne podwykonawcy (aparatura/infrastruktura/WNiP niezbędne dla realizacji powierzonych prac B+R w projekcie

OFERTA MUSI BYĆ PODPISANA PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ
W PAŃSTWA FIRMIE DO SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w firmie mailowej na adres wskazany w Zaproszeniu do składania ofert lub osobiście w formie pisemnej w Sekretariacie Spółki (adres podany niżej)
Ofertę należy złożyć do dnia 22 lutego 2016 do godz. 10:00.

Kryteria oceny ofert oraz ich waga (%):
- cena 100%

Adres Zamawiającego:
PZL „Warszawa-Okęcie” S.A.
Aleja Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
Poland

Dane do pobrania:
- Zaproszenie do składania ofert
- Oświadczenie do zapytania ofertowego

---------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Informujemy, że nastąpiła zmiana w zakresie Opisu Warunków Udziału w Postępowaniu zamieszczonych w Zaproszeniu do Składania Ofert dotyczącym poddziałania 1.1.2 prace B+R, związanego z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej PZL „Warszawa-Okęcie” S.A., prowadzonym w ramach aplikacji o dofinansowanie projektu pt.: „Stworzenie prototypowej linii technologicznej wiązek elektrycznych dla przemysłu lotniczego i kosmicznego” (w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020).

Zmianie uległ ppkt 4. Opis warunków udziału w postępowaniu, który obecnie uzyskuje brzmienie:

„[..] Dysponowanie na dzień wykonania zamówienie potencjałem badawczym w postaci zasobów osobowych o dużym doświadczeniu w prowadzeniu badań związanych z zakresem projektu.”

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Marek Chilimończyk
Menedżer Działu Zakupów Nieprodukcyjnych

Dokumenty do pobrania:
- Zaproszenie do składania ofert - zmiana z dnia 18.02.2016r.

---------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować, iż przedłużamy termin składania ofert dnia 25 lutego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 poddziałania 1.1.2 prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej w ramach  projektu pt.: „Stworzenie prototypowej linii technologicznej wiązek elektrycznych dla przemysłu lotniczego i kosmicznego”

W związku z powyższym chcielibyśmy zaprosić wszystkie zainteresowane instytucje i przedsiębiorstwa do złożenia oferty na usługę na prace merytoryczne w zakresie:
1. Wsparcia merytorycznego i technologicznego w tworzeniu interaktywnych instrukcji montażu i pracy w wersji elektronicznej 3D z wykorzystaniem danych systemu CAD
2. Opracowanie metodologii przeprowadzenia testów jakości ochrony EMI

Przedmiot zapytania ofertowego, jaki i zakres nie został zmieniony.

Prosimy o przesyłanie ofert na poniższy adres mailowy lub składanie w sekretariacie PZL „Warszawa-Okęcie” S.A.

---------------------------------------------------------------------

 Warszawa, 24 luty 2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

PZL „Warszawa-Okęcie” S.A. zaprasza do składania ofert do zamówienia w ramach projektu pt. „Stworzenie prototypowej linii technologicznej wiązek elektrycznych dla przemysłu lotniczego i kosmicznego” na wykonanie prac rozwojowych bezpośrednio związanych z prototypem realizowanym w ramach projektu.

I. Dane zamawiającego:
PZL „Warszawa-Okęcie” S.A. z siedzibą przy ul. Al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa NIP 525-00-07-402

II.Określenie trybu zamówienia:
zaproszenie do składania ofert

III.Przedmiot zamówienia:
Projekt dotyczy „Stworzenia prototypowej linii technologicznej wiązek elektrycznych dla przemysłu lotniczego i kosmicznego”.

Zamówienie dotyczy zlecenia prac rozwojowych do prototypu w zakresie:
1. Wykonanie softwaru dedykowanego do prototypu umożliwiającego implementacje
Interaktywnych instrukcji montażu i pracy w 3D w oparciu o modele z systemu CAD (Catia v5R19)
oraz w oparciu o papierowe instrukcje 2D;

Usługa wymagała będzie ścisłej współpracy pomiędzy Zamawiającym i Oferentem na etapie realizacji projektu. Po wykonaniu zleconych prac badawczych bezpośrednio po zakończeniu Oferent usługi zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia uzyskanych wyników badań.

Zamawiający zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed zakończeniem terminu składania ofert, do modyfikacji oraz uzupełniania treści zaproszenia do składania ofert. Informacja o dokonanej zmianie zamieszczona zostanie na stronie internetowej Spółki, w siedzibie Spółki jak również rozesłana drogą mailową do wszystkich Dostawców, do których skierowano zaproszenie do składania ofert.

IV. Oferty wariantowe:
zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

V. Termin wykonania zamówienia:
01.09.2016 - 01.09.2018

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się dostawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
2. Dysponowanie na dzień wykonania zamówienia laboratoryjną i techniczną infrastrukturą badawczo-rozwojową z wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt badawczy i aparaty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia;
3. Dysponowanie na dzień wykonania zamówienia szerokim zapleczem surowcowym niezbędnym do prowadzenia prac badawczych związanych z zakresem projektu;
4. Dysponowanie na dzień wykonania zamówienia potencjałem badawczym w postaci zasobów osobowych o dużym doświadczeniu w prowadzeniu badań związanych z zakresem projektu.
5. Posiadanie sukcesów we wdrażaniu technologii opracowanych we własnym zakresie oraz gotowością do poszerzenia zakresu prowadzonych badań o zagadnienia związane z realizacją projektu;
6. Nie podleganie wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a. Dostawców, którzy w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili istotną szkodę względem PZL „Warszawa-Okęcie” S.A. nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie;
b. Dostawców, w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe;
c. Dostawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
d. Osoby prawne oraz Spółki, których wspólnika lub urzędującego członka władz zarządzających skazano za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
e. Dostawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Spełnienie wskazanych powyżej kryteriów dostępu podlega ocenie na podstawie deklaracji oferenta złożonej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert.

Wykluczenie oferenta oraz odrzucenie oferty z powodu niespełnienia określonych wymagań może nastąpić w każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia.

VII. Wymagania dotyczące wadium:
zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
VIII. Kryteria wyboru ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oraz ich znaczeniem:
1. Cena ofertowa: 100 %

IX. Rozstrzygnięcie:
Rozstrzygniecie postępowania nastąpi w terminie 2 dni od zakończenia terminu składania ofert.

W okresie trwania postępowania dopuszczalne jest prowadzenie negocjacji pomiędzy Zamawiającym a oferentem.
Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Wybranemu Dostawcy, Zamawiający określi termin oraz miejsce podpisania umowy.

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio w siedzibie Spółki PZL j.w. w sekretariacie (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta w projekcie stworzenia prototypowej linii technologicznej wiązek elektrycznych dla przemysłu lotniczego i kosmicznego”) do dnia 26 lutego 2016 r. Oferent wraz z dokumentacją ofertową zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż zapoznał się z warunkami przetargu i akceptuje ich treść.
W przypadku nie dostarczenia przez oferentów zaświadczeń lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, Komisja może wyznaczyć dodatkowy termin ich uzupełnienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia w uzasadnionych przypadkach terminu składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający powiadomi drogą mailową, Dostawców do których skierowano zaproszenie do składania ofert.

XI. Termin związania ofertą:
min. 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.

XII. Dodatkowe informacje:

 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem ofert ponosi Oferent,
 Oferta powinna zawierać cenę netto (bez podatku VAT)
 Zleceniodawca zakłada częściowe składanie ofert

XIII. Uwagi:
Zamówienie będzie miało charakter warunkowy. Jej realizacja uzależniona zostanie od otrzymania wsparcia w ramach poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu pt.: „Stworzenie prototypowej linii technologicznej wiązek elektrycznych dla przemysłu lotniczego i kosmicznego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do pobrania:
- oświadczenie do zapytania ofertowego 
- zaproszenie do składania ofert - zmiana z dnia 24.02.2016r

Kodeks etyczny


AIR­BUS DEFENCE & SPACE — PZL Warszawa Okę­cie S.A. — Wydział Usług Lot­niczych w Mielcu dzi­ała zgod­nie z kodek­sem ety­cznym kon­cernu Air­bus „Air­bus Ethics & Com­pli­ance Pro­gramme”.

Certyfikaty

Kontakt

ul. Lotniskowa 33B
Mielec 39-300 - Lotnisko EPML

tel. +48 17 773 99 00
tel. +48 17 773 99 11

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.