Usługi przeciwpożarowe i gaśnicze

PZL WUL Mielec posi­ada bogate, wielo­let­nie doświad­cze­nie w usłu­gach prze­ciw pożarowych i gaśniczych nie tylko w Polsce ale również w wielu kra­jach na świecie np. Por­tu­galii, Hisz­panii, Włoszech, Grecji, Chile. Dodatkową zaletą naszej oferty jest pro­fesjon­alna, doświad­c­zona załoga dys­ponu­jąca sze­rokim know-how w zakre­sie orga­ni­za­cji i wykony­wa­nia usług agrolot­niczych oraz przeciw-pożarowych. Do dys­pozy­cji klien­tów ofer­u­jemy 42 samoloty M18B Dro­mader.

Dodatkowe wyposaże­nie samolotów do lotów gaśniczych:

  • stan­dar­d­owa insta­lacja do gaszenia pożarów
  • wielo­funkcyjna aparatura do gaszenia pożarów
  • insta­lacja do spi­eni­a­nia środ­ków gaśniczych
  • dwus­tronny zawór do tankowa­nia wody

Główne para­me­try robocze ładunków prze­ciwpożarowych:

BOMBA WODNA    czas zrzutu "bomby wodnej" 2200 litrów    2.2 sekundy
   rozmiary plamy "bomby wodnej"    25 x 75 m (82 x 246 ft)

 

 

ZRZUT ZAPOROWY, IZOLACYJNY   rozmi­ary zrzutu izo­la­cyjnego   20 metrów
  szerokość   od 20 metrów na początku
do 10m na końcu
  całkowita dłu­gość zrzutu   470 metrów
  środek gaśniczy może być dzielony na kilka części  
  czas zrzutu 2200l  11 s

 

 Zalety stosowa­nia insta­lacji pian­otwór­czej:

  • zwięk­sze­nie efek­ty­wności zrzutów prze­ciw pożarowych
  • zmniejsze­nie kosztów oper­a­cyjnych – pilot ma możli­wość zmi­any dawek środka spi­eni­a­jącego
  • możli­wość zmi­any stęże­nia środka pian­otwór­czego

 

Kodeks etyczny


AIR­BUS DEFENCE & SPACE — PZL Warszawa Okę­cie S.A. — Wydział Usług Lot­niczych w Mielcu dzi­ała zgod­nie z kodek­sem ety­cznym kon­cernu Air­bus „Air­bus Ethics & Com­pli­ance Pro­gramme”.

Certyfikaty

Kontakt

ul. Lotniskowa 33B
Mielec 39-300 - Lotnisko EPML

tel. +48 17 773 99 00
tel. +48 17 773 99 11

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.